Podstawa prawna

Podstawę prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego stanowią:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1390). 
  • Ustawa z  dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.163. z późn. zmianami).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz.1245).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 22 października 2010r.w sprawie wzoru zaś. lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U 2010 nr 201 poz.1334).
  • Zarządzenie nr 75/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 lutego 2011r.w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
  • Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020.